Kỹ Năng Mềm - Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

  30/11/2015    Lượt xem : 5444

Là một kỹ năng trong bộ " Kỹ Năng Mềm " kỹ năng làm việc nhóm là sự tổng hợp những gì còn thiếu của mỗi cá nhân để tạo nên một tập thể vững mạnh và ít điểm yếu nhất